VACUNACIO COVID-19

El procés de vacunació contra la COVID-19 als centres sanitaris o punts massius habilitats, és una àrea de risc per a la seguretat dels pacients. Incorpora un entorn de treball i procediments diferents dels habituals i intervenen molts professionals, la qual cosa afavoreix l’aparició de problemes de seguretat. S’han elaborat 4 llistes de verificació en l’aplicació PROSP Cat que ens han d’ajudar a disminuir el risc evitable en el procés de vacunació COVID-19

Sol·licitant

Entitat proveïdora

Professionals que voleu que rebin els informes

Cada llista de verificació genera un informe de resultats que s´envia automàticament als professionals que fan seguiment del procés de vacunació COVID-19. Us recomanem afegir la Direcció, Responsable de Qualitat i Responsable de Vacunació COVID-19


En compliment d'allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti mitjançant aquest formulari seran tractades en un fitxer titularitat del Departament de Salut, amb NIF S-0811004-G i amb seu a Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria) amb la finalitat de gestionar els accessos als sistemes d’informació. El sol·licitant té el consentiment de les persones de contacte que es relacionen en aquest formulari per comunicar les seves dades al Responsable del Fitxer per la gestió de les altes, baixes i modificacions de permisos d’accés. Així mateix, també l’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’un escrit al Departament de Salut de la Generalitat, a l'adreça abans esmentada, acompanyant còpia del seu DNI.